Actuacions
davant l'Administració
Síndic de Greuges
15/05/05

Comunicació del Sr. Rafael Ribó, Síndic de Greuges, del dia 15 d'abril de 2005,
on aquest organisme reconeix l'excessiva demora i les insuficients gestions de
l'Ajuntament de Barcelona per erradicar el problema de sorolls que pateixen els veïns.


Constata:

1. El dia 19 de novembre de 2002 el gerent d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona va declarar l'avantprojecte de Telefónica de España, SA, compatible amb el planejament urbanístic vigent.

2. El 31 de gener de 2005 Telefònica de España, SA va comunicar a l'Ajuntament de Barcelona que s'havia encarregat la desgasificació i retirada del dipòsit de 30.000 litres. A més, van aportar certificat d'acabament d'obra en relació amb el dipòsit de 5.000 litres.

3. En el marc de l'expedient de disciplina a conseqüència de la manca d'autorització dels aparells d'aire condicionat instal.lats en el pati interior de la finca i de les molèsties per sorolls que generaven, es va dictar resolució de precinte el 2 de juliol de 2004, es va intentar practicar els dies 5 d'agost, 5 d'octubre i 15 de novembre, amb oposició de Telefónica de España, SA.

4. El 24 de gener d'enguany es va tramitar una sol.licitut d'autorització d'entrada a la finca per executar el precinte. La sol.licitut està en tràmit.
El 15 d'octubre de 2004 es va requerir a Telefónica que esmenés les deficiències constatades al projecte i se li va indicar que els aparells d'aire condicionat han d'anar a la coberta de l'edifici, amb la instal.lació de nous aparells i de mesures d'aïllament per evitar que els sorolls provoquin molèsties als veïns.
El nou projecte ha estat presentat i proposa les accions citades prèviament. Això no obstant, l'empresa no ha facilitat un termini d'execució del projecte, que ha de fixar l'Administració.


Considera:

1) La demora de l'actuació de l'Administració és motiu de queixa dels ciutadans. Aquesta institució ha constatat que davant les denúncies dels ciutadans, l'execució administrativa es demora excessivament en el temps.

2) La recent jurisprudència condemna la manca d'actuació administrativa i considera la vulneració del drets fonamentals susceptible d'una indemnització de danys i perjudicis.

3) En el cas que ens ocupa s'ha constatat la certesa de les molèsties i una dilació en determinats aspectes de l'actuació municipal. S'hauria d'agilitzar el màxim posible els procediments administratius per solucionar aquest afer.

L'Ajuntament ha de fixar un termmini d'execució per l'adopció de mesures correctores, per l'execució del trasllat dels aparells d'aire condicionat que sigui plausible, àgil i ràpid amb l'objectiu que les persones afectades pels sorolls puguin deixar de patir-los, si és posible, abans de l'estiu.

Es recorda que el Decret 50/2005, de 29 de març, que va entrar en vigor el pasat 1 d'abril: "Les sol.licituts d'adequació d'activitats existents classificades en l'annex 2 de la llei 3/1998, que hagin estat presentades abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret i que estan pendents de resolució es tramiten d'acord amb el procediment general establert en la Llei 3/1998 i han de ser resoltes abans de l'1 de novembre de 2005".


expedient 2017/04

DRET A PODER DORMIR

ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAPFòrums STAP
webstap@sant-andreu.com
ubicació de STAPWEB STAP - Pàgina IniciSTAP Superfície ComercialMenjar i Beure a STAPLa Salut a STAPles Comunicacions a STAPLa Història de STAPLes Entitats de STAPLa Cultura i l'Esport a STAPels Andreuencsper què la WEB STAP